Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne nieprzekraczające 30.000 Euro

Brak aktualnych zamówień

Zamówienia publiczne przekraczające 30.000 Euro

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Budowa obiektów małej architektury oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego w miejscu publicznym w ramach rewitalizacji zieleni i budowy ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules Filii Ośrodka Kultury, na działce nr 287, obręb 36, Nowa Huta, dla Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta – Etap 1” znak sprawy: DA.261.1.6.2020: dokumenty postępowania na stronie BIP Ośrodka

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Skip to content