Ochrona danych osobowych

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą przy os. Zgody 1 (31-949 Kraków), działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuje, że:

Administrator danych

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: os. Zgody 1, 31-949 Kraków
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie krakownh.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Kontakt z IOD poprzez e-mail: rodo@krakownh.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Waszych danych osobowych:

 • zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring);
 • w celu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję;
 • w celu prowadzenia rekrutacji.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Waszych danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty przetwarzające dane w imieniu i w celu realizacji zadań Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.

Przekazywanie danych

W celu świadczenia usługi Newsletter – podmiotem przetwarzającym jest  firma Freshmail Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155c.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Wasze dane osobowe w zakresie:

 • usługi newsletter – przez okres trwania usługi, do momentu zgłoszenia rezygnacji z niej,
 • rekrutacji – przez okres 2 lat lub przez okres wynikający z obowiązku prawnego,
 • korespondencji e-mail – przez okres 24 miesięcy od ostatniego kontaktu,
 • danych uczestników zajęć – przez okres 5 lat,
 • monitoringu – przez okres 14 dni.

Po upływie podanych powyżej okresów przechowywania dane będą trwale usuwane zgodnie z obowiązkiem ciążącym na administratorze.

Profilowanie

Nie będziemy podejmować wobec Was zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Wam:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.krakownh.pl w regulaminach oraz siedzibie OKNH

Wizerunek

Informacja odnośnie prezentacji danych w postaci wizerunku w serwisach internetowych, gdzie administratorem jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

 1. Na stronie internetowej Ośrodka Kultury, stronie cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?!, stronie w serwisie Facebook, stronie w serwisie Youtube, oraz na stronach w serwisie Facebook, prowadzonych przez kluby Ośrodka, od dnia ich utworzenia i upublicznienia w sieci internetowej, publikowane są fotografie i materiały wideo z zajęć, koncertów i imprez, których organizatorem jest Ośrodek Kultury.
 2. Fotografie i materiały wideo publikowane są w celach statutowych, przede wszystkim w celu promowania kultury i organizowanych wydarzeń kulturalnych.
 3. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także wizerunku osób, których jest opiekunem prawnym.
 4. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres: imprezy@krakownh.pl, a dodatkowo – odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach facebookowych – za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww. serwisu społecznościowego.
Skip to content