Oferty pracy

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Instruktor – organizator działalności w Klubie Mirage

 1. Wymagania formalne/niezbędne
 • Wykształcenie: licencjat lub wyższe
 • Umiejętność organizacji różnego rodzaju działalności kulturalnej, animacyjnej
 • Umiejętność pracy ze środowiskiem lokalnym
 1. Wymagania dodatkowe
 • umiejętność prowadzenia  działań animacyjnych związanych z diagnozowaniem potrzeb
 • mile widziane wykształcenie lub specjalizacje w  zakresie  pedagogiki, muzyki, plastyki, teatru lub innych dziedzin artystycznych
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym 
 • mobilność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy
 • staranność i sumienność
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność w wykonywanych działaniach
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pisania projektów celem pozyskania środków finansowych w ramach konkursów grantowych – mile widziane
 • ukończony kurs wychowawcy kolonijnego (w przypadku braku – konieczność uzupełnienia)
 1. Zakres obowiązków
 • czynny udział w planowaniu, organizowaniu oraz prowadzeniu działalności  realizowanej w Klubie Mirage, będącej odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej, adresowanych do wszystkich grup wiekowych
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, odpowiednimi instytucjami i organizacjami
 • inicjowanie nowych form działalności, w tym takich, które będą źródłem dochodów
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności klubowej (dokumentacja merytoryczna, finansowa, sprawozdawczość)
 • prowadzenie praktycznych warsztatów (w zakresie posiadanych umiejętności)
 • przygotowanie sal na zajęcia
 • przygotowywanie imprez, czynny udział w zaplanowanych imprezach oraz angażowanie uczestników do wspólnych działań
 • angażowanie się w życie społeczności Klubowej
 1. Warunki pracy i płacy
 • praca w pomieszczeniu
 • praca w plenerze
 • praca przy komputerze
 • równoważny system czasu pracy  z możliwością pracy w weekendy
 • badania sanitarno-epidemiologiczne  (kontakt z dziećmi)
 1. Wymagane dokumenty:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą w Krakowie oś. Zgody 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO
 • list motywacyjny
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy:

 • złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres: Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków, Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – instruktor w Klubie Mirage”
 • lub przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@krakownh.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu  30.12.2020 r. do godz. 16:00. Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 1. Ilość etatów:
 • umowa o pracę –  1/4 etat
 • rodzaj umowy i wymiar etatu

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków:

 1. jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: rodo@krakownh.pl,
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKNH. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta,
 9. zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,
 10. szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych na stronie Ośrodka Kultury

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO)
Skip to content