Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowejOświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-05-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymienionych poniżej.

W Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta dla strony krakownh.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że:

strona internetowa krakownh.pl spełnia wymagania w 63,27%.

 • Częściowo brak opisów zdjęć oraz tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Nie wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury.
 • Strony internetowe nie zawierają tytułów, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat.
 • Domyślny język naturalny strony internetowej nie może zostać odczytany przez program komputerowy.
 • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
 • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu
 • Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do określenia jego przeznaczenia.
 • W kilku przypadkach etykiety lub instrukcje nie pojawiają się w treści, gdy wymagane jest wprowadzenie informacji przez użytkownika.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.
 • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • Umieszczone w serwisie nagrania dźwiękowe nie posiadają alternatywy tekstowej, przedstawiającej tę samą treść.
 • Umieszczone w serwisie nagrania wideo nie posiadają alternatywy tekstowej, przedstawiającej tę samą treść.
 • Treść ogranicza widok i działanie do pionowej orientacji wyświetlania.

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 31 grudnia 2020 r. Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta prowadzi postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nowej witryny internetowej, zgodnej ze standardem WCAG 2.1 AA

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kraczka, lukasz.kraczka@krakownh.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 644 68 10 wewnętrzny 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta w Krakowie działa w 14 lokalizacjach:

 • 31-949 Kraków, os. Zgody 1. Siedziba główna Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta znajduje się w obiekcie wynajmowanym od Zarządu Budynków Komunalnych. Do wejścia prowadzą schody (6 stopni). Brak pochylni i schodołazu. Drzwi wyposażone w samozamykacz, nie otwierają się automatycznie. Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów wewnątrz lokalu. Obiekt nie posiada wydzielonych toalet dla niepełnosprawnych. W pobliżu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31-990 Kraków, ul. A. Mycielskiego 11. Klub Aneks znajduje się w obiekcie wynajmowanym od prywatnego właściciela. Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne. Brak pochylni i schodołazu. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Korytarze wąskie, niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Od wejścia do pomieszczeń klubowych prowadzą wąskie schody wewnętrzne. Brak pochylni i schodołazu. Obiekt nie posiada wydzielonych toalet dla niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31–764 Kraków, ul. Styczna 1. Klub Dukat znajduje się w obiekcie będącym własnością Gminy Miejskiej Kraków. Do wejścia prowadzą schody (2 stopnie) oraz pochylnia z pochwytem. Drzwi wyposażone w samozamykacz, nie otwierają się automatycznie. Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów wewnątrz budynku. Obiekt posiada wydzieloną toaletę dla niepełnosprawnych. Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31-985 Kraków, ul. Gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego 29. Klub Herkules znajduje się w obiekcie będącym własnością Gminy Miejskiej Kraków. Wejście do obiektu bezpośrednio z gruntu. Drzwi wyposażone w samozamykacz, nie otwierają się automatycznie. Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów wewnątrz budynków. Obiekt posiada wydzieloną toaletę dla niepełnosprawnych. Na terenie Klubu obiektu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31-988 Kraków, ul. Drożyska 3c. Klub Jedność znajduje się w obiekcie dzierżawionym od Spółki dla Zagospodarowania Wspólnot Gruntowych osiedla Wolica. Dwa wejścia do obiektu bezpośrednio z poziomu gruntu. Drzwi wyposażone w samozamykacz, nie otwierają się automatycznie. Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Schody wewnątrz budynku prowadzą do sal na pierwszym piętrze. Brak windy i schodołazu. Obiekt posiada wydzieloną toaletę dla niepełnosprawnych. Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31-923 Kraków, os. Centrum A 6a. Klub Jędruś znajduje się w obiekcie wynajmowanym od Zarządu Budynków Komunalnych. Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne. Brak pochylni i schodołazu. Drzwi wyposażone w samodomykacz nie otwierają się automatycznie. Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów wewnątrz budynku. Obiekt nie posiada wydzielonych toalet dla niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu znajdują ogólnodostępne się miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31-985 Kraków, ul. Truskawkowa 4. Klub Karino znajduje się w obiekcie będącym własnością Gminy Miejskiej Kraków. Do wejścia prowadzą schody i pochylnia dla wózków. Drzwi wyposażone w samozamykacz nie otwierają się automatycznie. Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do części pomieszczeń prowadzą schody wewnętrzne. Brak pochylni i schodołazu. Obiekt nie posiada wydzielonych toalet dla niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu znajdują ogólnodostępne się miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 nr 1. Klub 303 znajduje się w obiekcie wynajmowanym od Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyżyny”. Do wejścia prowadzą schody. Brak pochylni i schodołazu. Drzwi wyposażone w samozamykacz , nie otwierają się automatycznie. Korytarze wąskie, trudnodostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów wewnątrz budynku. Obiekt nie posiada wydzielonych toalet dla niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31-752 Kraków, ul. M. Wańkowicza 17. Klub Krzesławice znajduje się w obiekcie wynajmowanym od Zarządu Budynków Komunalnych.
  Wejście do budynku bezpośrednio z gruntu (próg może być przeszkodą). Drzwi nie otwierają się automatycznie. Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów wewnątrz budynku. Obiekt nie posiada wydzielonych toalet dla niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących.
  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31-421 Kraków, os. Bohaterów Września 26. Klub Mirage znajduje się w obiekcie wynajmowanym od Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice Północ”. Lokalizacja Klubu na dwóch kondygnacjach: na parterze i na pierwszym piętrze. Do lokalu na parterze wejście bezpośrednio z gruntu. Drzwi wyposażone w samozamykacz, nie otwierają się automatycznie. Do lokalu na piętrze prowadzą schody zewnętrzne. Brak pochylni i schodołazu. Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów wewnątrz lokalu. Lokal usytuowany na parterze posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.
  W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31-988 Kraków, ul. Płoszczyny 1. Klub Pod Kasztanami znajduje się w obiekcie wynajmowanym od Zarządu Budynków Komunalnych. Wejście do budynku po schodach. Drzwi wyposażone w samozamykacz, nie otwierają się automatycznie. Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów wewnątrz budynku. Obiekt nie posiada wydzielonych toalet dla niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31-916 Kraków, os. Ogrodowe 15. Klub Wersalik znajduje się w obiekcie wynajmowanym od Zarządu Budynków Komunalnych. Wejście do budynku bezpośrednio z gruntu. Drzwi wyposażone w samozamykacz, nie otwierają się automatycznie. Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do części pomieszczeń dostęp tylko przez schody wewnętrzne (2 stopnie). Brak pochylni i schodołazu. Obiekt nie posiada wydzielonych toalet dla niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31-763 Kraków, ul. Zakole 31. Klub Zakole znajduje się w obiekcie będącym własnością Gminy Miejskiej Kraków. Wejście do budynku bezpośrednio z gruntu. Drzwi wyposażone w samozamykacz, nie otwierają się automatycznie. Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów wewnątrz budynku. Obiekt posiada wydzielone toalety dla niepełnosprawnych. Przy obiekcie znajdują się miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • 31-958 Kraków, os. Słoneczne 16. Klub Zgody znajduje się w obiekcie wynajmowanym od Zarządu Budynków Komunalnych. Do lokalu można się dostać pod schodach (4 stopnie) lub pochylni. Drzwi wyposażone w samozamykacz, nie otwierają się automatycznie. Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów wewnątrz lokalu. Obiekt posiada wydzieloną toaletę dla niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma aplikacji głosowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content